براساس پیشنهاد شماره 86113449/8610 مورخ 1386/12/27 شهرداری تهران و با استناد به ماده واحده مورخ 1387/02/09 مصوب نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مجوز تشکیل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به منظور ارتقاء سطح معیشت و رفاه آتی و همچنین رفع نگرانی های کارکنان شهرداری و واحدهای وابسته و خانواده آنان از مشکلات و دغدغه‌های برنامه‌های جاری زندگی و مسائل دوران بازنشستگی و پاسخگویی به نیازهای ایشان در دوران مذکور و بهره‌مندی از سود و منافع حاصله وفق اساسنامه صندوق مذکور، صادر گردید و براساس بخشنامه شماره 72628/8730 مورخ 1387/03/27 معاونت محترم مالی واداری شهرداری تهران تاسیس گردیده و ازتاریخ 1387/04/10 طی شماره 22796 در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده وفعالیت خود را آغاز نمود.


 

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0