مطابق مصوبه نود و ششمین جلسه شورای محترم اسلامی شهر تهران به تاریخ سه شنبه دهم اردیبهشت ماه سال 1387 و در راستای  ارتقاء سطح رفاه آتی معیشت کارکنان عضو صندوق ذخیره، هر ماهه 3 درصد ازحقوق کارکنان مشمول، کسر و پس از اضافه شدن 3 درصد دیگر توسط کارفرما، تماماً به حساب صندوق ذخیره واریز میگردد. نحوه رفتار مؤسسه با این طیف از سپرده ها به شرح ذیل خواهد بود.
موجودی این حساب در زمان اشتغال مستخدم مربوطه، غیر قابل برداشت می باشد و هیچ یک از اعضاء تا زمانی که به یکی از طرق بازنشستگی، استعفاء، اخراج، بازخرید، فوت، از کار افتادگی و یا خروج از خدمت به دلایل دیگر، از حیث رابطه شغلی از شهرداری منفک نگردیده اند، حق برداشت مبالغ واریزی ( شش درصد سهم عضو و سازمان) را ندارند.


-    ارایه تصاویر نامه خاتمه همکاری و کارت ملی
-    ارایه فرم تکمیل شده درخواست دریافت سپرده شش درصد توسط متقاضی
-    ثبت در سیستم پس انداز مؤسسه توسط مدیریت امور اعضاء
-    تهیه لیست پرداخت توسط مدیریت امور اعضاء
-    اخذ تأییدیه حساب از بانک شهر توسط مدیریت امور اعضاء
-    صدور چک توسط مدیریت امور مالی
-    تهیه و ارسال فایل پرداخت نهایی به بانک توسط مدیریت امور مالی

تبصره : در صورتی که دریافت سپرده از جانب وکیل صورت می گیرد می بایست در وکالتنامه تنظیمی در خصوص امور مربوط به صندوق ذخیره شهرداری تهران عبارت "جهت ارجاع به مؤسسه صندوق ذخیره" گردد.

 
     

     

    6.1.4.0
    گروه دورانV6.1.4.0