نام مرکز هزینه را وارد کنید
نام مرکز هزینه :     


نام مرکز هزینهمشاهده جزییات
    از  5  
سازمان نوسازی شهر تهران
شرکت گوهر یاران خدمات پویا
ارتباط مشترك شهر
شورای اسلامی شهرتهران
موسسه نشر شهر
سازمان مدیریت پسماند
اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران
سازمان زيباسازي شهر تهران
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها

 

 

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0